Citește despre COVID-19

telefon

Compartiment primiri urgențe 0799.863.952

Operator de date cu caracter personal numărul 34302

Buton Feedback
ASOC
Logo Spital Bicaz
ANMCS

Drepturi și obligații asigurați

Drepturile și obligațiile asiguraților

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr.95/2006, de contractul-cadru și normele sale de aplicare.

Asigurații au următoarele drepturi:

 1. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru;
 2. să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 3. să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepția situațiilor prevăzute în Contractul-cadru;
 4. să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 5. să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile impuse de contractul-cadru;
 6. să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 7. să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 8. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 9. să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 10. să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 11. să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 12. să beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive;
 13. să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 14. să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 15. să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 16. să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute de lege sunt următoarele:

 1. să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 3. să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 5. să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 6. să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 7. să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
 8. să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.